Nákupný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Toto je dohoda medzi MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava, IČO: 36 699 594, DIČ: 2022275849, IČ DPH: SK2022275849, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 43137/B („poskytovateľ“) ako predávajúcim a zákazníkom („používateľ“) ako kupujúcim, ktorá upravuje práva a povinnosti poskytovateľa a používateľa pri nákupe tovaru v internetovom kníhupectve na internetových stránkach megabooks.sk („internetové stránky“) (ďalej aj „e-shop“).

Používateľ je povinný si dôkladne prečítať nielen tieto VOP, ale aj ostatné dokumenty, ktoré sa na používanie internetovách stránok vzťahujú (vrátane, avšak nie výlučne, pravidiel, podmienok a ostatných relevantných informácií zverejnených na internetových stránkach („súvisiace dokumenty“). Pokiaľ používateľ nesúhlasí s týmito VOP, žiadame ho, aby internetové stránky nepoužíval.

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom a používateľom prostredníctvom e-shopu. V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a týchto VOP majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto VOP a ostatné súvisiace dokumenty kedykoľvek meniť a doplňovať a pokiaľ tak učiní, bez zbytočného odkladu tieto zmeny zverejní na internetových stránkach. Ak niektoré ustanovenia alebo časti VOP zmenia alebo stratia svoju platnosť alebo účinnosť, nemá to vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení VOP.

Využívanie internetových stránok používateľom nasledujúce po zmene VOP je považované za súhlas používateľa so zmeneným znením VOP.

Registrácia používateľa

Registrácia používateľa je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu, s ktorou sa zároveň spájajú výhody pre používateľa:

 • zľava na celý sortiment

 • história objednávok a sledovanie stavu aktuálnych objednávok;

 • zjednodušený nákup.

Registrácia je podmienená vyplnením elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o používateľovi, vrátane osobných údajov, pri ktorých používaní sa spoločnosť riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Pravidlami ochrany súkromia, ktoré si používateľ prečítal a bez výhrad s nimi súhlasí.

Pre úspešnú registráciu je nutné vyplniť povinné údaje označené hviezdičkou.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Používateľom musí byť osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať v e-shope. Používateľ má prístup ku kompletnej ponuke tovaru, pričom vybrané tituly vloží do nákupného košíka, upraví požadované množstvá a následne prejde k objednaniu cez objednávkový formulár.

Potvrdením objednávky predkladá používateľ poskytovateľovi návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Odoslaním objednávky používateľ tieto VOP poskytovateľa bez výhrad prijíma. Kúpna zmluva nadobúda platnosť potvrdzujúcim e-mailom poskytovateľa odoslaným na adresu používateľa uvedenú v objednávkovom formulári.

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode používateľa a poskytovateľa, pričom návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je poskytovateľ povinný prijať.

Objednávka zaniká jej odmietnutím zo strany poskytovateľa alebo márnym uplynutím 7 dní od jej potvrdenia používateľom, ak v tejto lehote nedôjde k jej potvrdeniu zo strany poskytovateľa.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Používateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu na základe § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávanom na hmotnom nosiči (napr. e-knihy). Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. používateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak je jej predmetom:

 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy;

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Používateľ je povinný právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť písomne alebo e-mailom, pričom môže použiť formulár dostupný v Reklamačnom poriadku. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty.

Používateľ je povinný vrátiť tovar späť v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, a to prostredníctvom pošty (ako doporučenú zásielku, nie na dobierku) alebo priamo alebo priamo v miestach predaja poskytovateľa na to určených (kníhkupectvá Oxford Bookshop a sídlo poskytovateľa).

Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. K tovaru je používateľ povinný priložiť všetky doklady súvisiace s kúpou tovaru – najmä faktúru a potvrdenie o prevzatí tovaru od dopravcu. Náklady na dopravu tovaru od používateľa k poskytovateľovi znáša používateľ.

Tovar musí byť doručený kompletný, nepoškodený, podľa možností v originálnom obale a nepoužívaný, inak takýto tovar poskytovateľ nie je povinný prevziať a vrátiť kúpnu cenu za tovar. Používateľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Všetky platby, ktoré uhradil používateľ v súvislosti s uzavretím zmluvy budú zaslané na účet poskytnutý používateľom do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako bude doručený predmetný tovar poskytovateľovi alebo preukázané zaslanie tovaru späť poskytovateľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si používateľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka poskytovateľ.

V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený používateľovi na jeho náklady.

Platobné podmienky

Náklady na prepravu sú používateľovi účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si používateľ zvolil.

Po uzavretí kúpnej zmluvy sa používateľ zaväzuje uhradiť kúpnu cenu na účet poskytovateľa jedným z týchto spôsobov:

 • platobnou kartou online;

 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

 • po splnení špecifických podmienok uvedených v dodatočných obchodných podmienkach je možná aj platba na faktúru (platí pre používateľov zo segmentu školy a kníhkupci).

Faktúra za tovar bude používateľovi k dispozícii po prihlásení sa do jeho konta na internetových stránkach v záložke „Moje faktúry“ a zároveň pribalená v každej zásielke tovaru, pričom slúži ako daňový doklad a záručný list.

Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť od pripísania kúpnej ceny spolu s cenou dopravy na účet poskytovateľa. Dodacia lehota tovaru je určená dobou uvedenej pri každom titule a je závislá od dostupnosti tovaru na sklade.

Objednávku obsahujúcu viacero titulov, z ktorých minimálne jeden nie je dostupný na centrálnom sklade, poskytovateľ vyexpeduje až po skompletizovaní všetkých požadovaných titulov. Ak chce používateľ rozdeliť objednávku na viacero častí, bude cena za dopravu účtovaná osobitne pre každú zásielku.

V prípade, že tovar je nedostupný napriek opačnej informácii od dodávateľa, poskytovateľ používateľa o tejto situácii ihneď upovedomí a ponúkne mu možnosť rozdeliť, prípadne zrušiť objednávku bez nutnosti doplácania ceny za dopravu pri doposielke.

Poskytovateľ sa zaväzuje k dodaniu tovaru a tento záväzok je splnený odovzdaním objednaného tovaru používateľovi alebo oprávnenej osobe v mieste dodania alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

V prípade osobného odberu bude používateľ informovaný o možnosti vyzdvihnutia e-mailom na adresu uvedené v objednávkovom formulári. Objednávka bude pripravená k vyzdvihnutiu 30 kalendárnych dní.

Používateľ je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru používateľ písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží používateľ účtovný doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak používateľ neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať.

Spôsoby a cena dopravy

 • kuriérom Slovak Parcel Service;

 • osobný odber v kníhkupectvách Oxford Bookshop v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici;

 • osobný odber v sídle poskytovateľa.

Cenník dopravy tovaru v rámci SR je:

0-5

kg

3,30

EUR

5-10

kg

3,60

EUR

10-15

kg

4,10

EUR

15-20

kg

5,10

EUR

20-30

kg

6,70

EUR

30-35

kg

7,10

EUR

35-40

kg

8,20

EUR

40-50

kg

10,40

EUR

Dobierka

1,00

EUR

Požívateľovi zo segmentu „Koncoví zákazníci a študenti“ sa cena za dopravu neúčtuje pri objednávkach nad 50 EUR.

Požívateľovi zo segmentov „Učitelia ZŠ a SŠ“ a „VŠ, veda a výskum“ sa cena za dopravu neúčtuje.

Požívateľovi zo segmentu „Kníhkupci“ sa cena za dopravu účtuje na základe individuálnych obchodných podmienok.

Zodpovednosť za vady a reklamácie

Používateľ vyhlasuje, že si prečítal Reklamačný poriadok a bez výhrad s ním súhlasí.

Ochrana osobných údajov

Používateľ vyhlasuje, že si prečítal Pravidlá ochrany súkromia.

Elektronické knihy

Používateľ vyhlasuje, že si prečítal Licenčnú dohodu a pravidlá používania elektronických kníh (e-kníh) a bez výhrad s ňou súhlasí.

Rozhodné právo

Tieto VOP sú záväzné pre používateľa aj poskytovateľa. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa spravujú jej ustanoveniami, VOP účinnými v čase záväznej objednávky tovaru a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Dozorný orgán

Orgánom dozoru nad činnosťou poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Sídlo Ústredného inšpektorátu SOI je na adrese: Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

Alternatívne riešenie sporov

Používateľ ak je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na tejto internetovej stránke, ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a tiež na internetovej stránke SOI.sk, ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Používateľ môže v prípade sporu s poskytovateľom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy umiestnenej na tejto internetovej stránke.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa VOP je používateľom k dispozícii e-mailová adresa poskytovateľa helpdesk@megabooks.sk.