Licenčná dohoda a podmienky používania elektronických kníh a audio súborov

Všeobecné ustanovenia

Toto je dohoda medzi MEGABOOKS SK, spol. s r.o. („poskytovateľ“) a zákazníkom („používateľ“), ktorá nadväzuje na Všeobecné obchodné podmienky a upravuje podmienky používania licencovaných elektronických kníh a audio súborov z internetového obchodu megabooks.sk a megaebooks.sk („internetové stránky“).

Používateľ je povinný si dôkladne prečítať nielen túto Dohodu, ale aj ostatné dokumenty, ktoré sa na používanie elektronických kníh vzťahujú (vrátane, avšak nie výlučne, pravidiel, podmienok a ostatných relevantných informácií zverejnených na internetových stránkach („súvisiace dokumenty“).Pokiaľ používateľ nesúhlasí s Dohodou, žiadame ho, aby nákup elektronických kníh neuskutočňoval. Označením políčka „Súhlasím s licenčnými podmienkami“ pri nákupe elektronického obsahu používateľ dáva najavo svoj súhlas s touto Dohodou a všetkými ďalšími súvisiacimi dokumentmi.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo túto Dohodu a ostatné súvisiace dokumenty kedykoľvek meniť a doplňovať a pokiaľ tak učiní, bez zbytočného odkladu tieto zmeny zverejní na internetových stránkach. Ak niektoré ustanovenia alebo časti Dohody zmenia alebo stratia svoju platnosť alebo účinnosť, nemá to vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení Dohody.

Využívanie internetových stránok používateľom nasledujúce po zmene Dohody je považované za súhlas používateľa so zmeneným znením Dohody.

Služba

Prostredníctvom služby môže používateľ v internetových obchodoch na internetových stránkach vyhľadávať, zakupovať licencie, sťahovať, a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad elektronické knihy, publikácie, audio súbory alebo iný obsah digitálnej povahy („obsah“).

Zmena a ukončenie služby

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu, pozastavenie alebo ukončenie poskytovania obsahu alebo prevádzkovania služby a používateľ sa zaväzuje, že v takom prípade si voči poskytovateľovi nebude nárokovať akékoľvek záväzky.

Táto Dohoda sa zrušuje pre používateľa v prípade ak používateľ poruší ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody. V takomto prípade je používateľ povinný ukončiť používanie služby a obsahu a poskytovateľ je oprávnený zrušiť prístup používateľa k službe a/alebo obsahu bez nároku na vrátenie poplatkov používateľovi.

Záruka, vrátenie peňazí

Používateľ súhlasí, že používa službu a obsah na vlastné riziko a poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá používateľovi v súvislosti s používaním služby alebo obsahu môže vzniknúť. Elektronický obsah a služba sú poskytované v aktuálnom stave „tak ako sú“ a za prípadné chyby a nedostatky poskytovateľ nezodpovedá.

Všetky poplatky uskutočnené spolu so službou sú konečné a používateľ nemá nárok na ich vrátenie (pozn. akonáhle používateľ zaplatí, na e-mail mu bude doručený vygenerovaný odkaz na stiahnutie obsahu (e-knihy), za čo poskytovateľ musí zaplatiť majiteľovi licencie bez možnosti vrátenia peňazí, preto nie je možné ponúknuť používateľovi vrátenie peňazí alebo akúkoľvek záruku či záručnú dobu).

Software a podporované zariadenia

Zoznam podporovaného softwaru a zariadení na získavanie, zobrazovanie a používanie obsahu je k dispozícii na internetových stránkach a je pravidelne aktualizovaný. Používateľ sa pred nákupom s týmto zoznamom oboznámil a súhlasil tak s tým, že digitálne chránený elektronický obsah (DRM) môže používať iba pomocou softwaru alebo zariadenia na tomto zozname. Poskytovateľ neručí za funkčnosť elektronického obsahu zobrazovaného na zariadeniach, ktoré nie sú na tomto zozname.

Používateľ si je vedomý, že digitálne chránený obsah (DRM) môže na zariadeniach k tomu určených využívať len po registrácii a získaní bezplatného účtu a užívateľského mena (Adobe ID) u správcu týchto digitálne chránených diel, ktorým je spoločnosť ADOBE. Presný návod je možné nájsť na internetových stránkach.

Prístup k obsahu

Po uhradení príslušných poplatkov spojených so sprístupnením obsahu, ktorý si používateľ vybral, mu poskytovateľ tento obsah sprístupní. Sprístupnením obsahu sa rozumie umožnenie stiahnutia obsahu cez internet, a to za použitia podporovaného softwaru a zariadení zo zoznamu zverejneného na internetových stránkach.

Používateľ si obsah prevezme bezodkladne, najneskôr do 90 dní po prijatí e-mailu obsahujúceho URL adresu ku stiahnutiu obsahu. Od momentu uhradenia poplatku, vygenerovania URL adresy a jej odoslania na používateľov e-mail sa povinnosti poskytovateľa považujú za splnené.

Používanie obsahu (licencia)

Poskytovateľ udeľuje používateľovi po zakúpení a získaní obsahu nevýhradný súhlas (licenciu) na jeho uchovávanie, prezeranie, zobrazovanie a používanie, avšak výlučne pre jeho osobné a nekomerčné účely, v rozsahu tejto Dohody a obmedzení v nej uvedených, a to na neurčitý čas. Používateľ nie je oprávnený udeliť sublicenciu ani licenciu postúpiť na tretiu osobu.

Obmedzenia

Obsah je chránený autorským právom. Používateľ nesmie tento obsah ako celok alebo jeho časti ďalej šíriť, predávať, prenajímať, požičiavať, distribuovať, sublicencovať, vysielať alebo akokoľvek inak umožňovať tretím osobám prístup k tomuto obsahu. Používateľ nesmie akokoľvek odstraňovať, obchádzať alebo modifikovať digitálnu ochranu (DRM), ktorá sa na obsah vzťahuje a zaväzuje sa, že k tomu nebude nabádať alebo napomáhať tretím osobám. Používateľ sa ďalej zaväzuje, že nebude službu ani obsah využívať na akýkoľvek protiprávny účel. Používateľ si je vedomý, že využívaním licencie k obsahu nedochádza k prevodu duševného vlastníctva poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov k obsahu, a že obsah mu nie je predávaný, ale len poskytovaný súhlas s jeho používaním (licencia) v rozsahu uvedenom v tejto Dohode.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výberu, nákupu, získania alebo používania obsahu alebo ohľadom tejto Dohody je používateľom k dispozícii e-mailová adresa poskytovateľa helpdesk@megabooks.sk.