Informácie o spracovaní osobných údajov

v zmysle ktorých prevádzkovateľ informuje svojich zákazníkov a potenciálnych klientov o spracovaní ich osobných údajov

Prevádzkovateľ:

MEGABOOKS SK, spol. s r.o.
Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 36 699 594
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 43137/B

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Relevantné kontaktné údaje osôb poverených na ochranu osobných údajov:

V prípade, ak má dotknutá osoba ohľadom spracovania osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pokiaľ by chcela uplatniť ktorékoľvek svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na nasledovnú poverenú osobu:

Martin Šimek
e-mail:
martin.simek@megabooks.sk
tel. č.: 0918 702 163

(ďalej len „Poverená osoba“)

Žiadosť nemá ustanovenú formu a dotknutá osoba ju môže podať e-mailom, poštou, telefonicky, alebo aj osobne.

Účel

Prevádzkovateľ si týmto plní informačnú povinnosť voči svojím zákazníkom a potenciálnym zákazníkom (ďalej len „Dotknuté osoby“) týkajúcu sa spracovania ich osobných údajov (v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [tzv. GDPR]).

Dotknuté osoby majú možnosť informovať sa o spracovaní ich osobných údajov predtým, ako ich Prevádzkovateľ začne spracúvať.

Cieľom a snahou Prevádzkovateľa je, aby Dotknuté osoby boli jednoduchým spôsobom informované o spracúvaní ich osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa a aby poznali svoje práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ má Dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracovaním svojich osobných údajov, môže sa obrátiť na vyššie uvedenú Poverenú osobu, ktorá mu poskytne odpoveď stručným a zrozumiteľným spôsobom.

Informácia o osobných údajoch Dotknutých osôb spracúvaných zo strany Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje svojich zákazníkov (resp. potenciálnych zákazníkov), s nasledovným účelom a na základe uvedeného právneho základu:

Účel

splnenie zákonných povinností
na úseku daní a účtovníctva

osobitné zákony (najmä
zákon o dani z príjmov,
zákon o DPH, zákon o
účtovníctve)

- identifikačné údaje zákazníka
(najmä meno, priezvisko, adresa
bydliska alebo miesta podnikania,
príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
- informácie o dodávaných
tovaroch;

splnenie zákonnej povinnosti na úseku
registratúry

osobitné zákony (najmä
zákon o archívoch a
registratúrach)

- meno a adresa prijímateľa a
odosielateľa pošty

splnenie zmluvnej povinnosti
(doručenie tovaru zákazníkovi)

zmluva medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou

- identifikačné údaje zákazníka
(najmä meno, priezvisko, titul,
adresa bydliska alebo miesta podnikania,
príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
- informácie o dodávaných tovaroch a službách;
- adresa pre doručenie;
- emailová adresa;
- telefonický kontakt

marketing (zasielanie informácií
o tovaroch Prevádzkovateľa
existujúcim alebo minulým zákazníkom
vo forme newslettrov)

oprávnený záujem

- identifikačné údaje zákazníka
(najmä meno, priezvisko,
adresa bydliska alebo miesta podnikania);
- informácie o dodávaných tovaroch;
- emailová adresa

analýza správania Dotknutých osôb
na webstránke Prevádzkovateľa
(ako Dotknutá osoba pohybuje
kurzorom, akú časť objednávky
uskutočnila, správanie a interakcia zákazníka
s webom)

súhlas

- IP adresa;
- informácie o prezeraných tovaroch
- pohyb po stránk

V prípade, ak má Dotknutá osoba záujem informovať sa o konkrétnych osobných údajoch, ktoré o nej Prevádzkovateľ spracúva, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na Poverenú osobu.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb poskytuje nasledovným kategóriám príjemcov:

 • poskytovateľ účtovných služieb, ktorý Prevádzkovateľovi spravuje účtovníctvo;

 • poskytovatelia doručovacích služieb;

 • poskytovateľ služieb webhostingu;

 • poskytovateľ IT podpory;

 • poskytovatelia platobných služieb;

 • daňový úrad;

 • súd, exekútor;

 • iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava.

V prípade, ak má Dotknutá osoba záujem informovať sa o konkrétnom príjemcovi a rozsahu osobných údajov, ktoré sú tomuto príjemcovi poskytované, môže sa so svojou žiadosťou obrátiť na Poverenú osobu.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ nebude osobné údaje Dotknutých osôb prenášať tretej krajiny (mimo Európskej únie).

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje Dotknutých osôb budú uchovávané po dobu, ktorú vyžaduje príslušný osobitný predpis. Ak takýto osobitný predpis neexistuje, doba uchovávania vyplýva z registratúrneho plánu Prevádzkovateľa.

Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na zmluve, spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania zmluvy a navyše po dobu uplynutia premlčacej lehoty súvisiacej s uplatnením posledného do úvahy prichádzajúceho nároku Prevádzkovateľa alebo Dotknutej osoby.

Osobné údaje na marketingové účely sa spracúvajú po dobu 5 rokov od ich poskytnutia.

Prevádzkovateľ poskytne Dotknutej osobe na jej žiadosť prostredníctvom Poverenej osoby informácie o dobe, počas ktorej uchováva jej osobné údaje.

Informácie ohľadom cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení Dotknutej osoby pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách Dotknutej osoby, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusí opätovne uvádzať.

Webová lokalita sk využíva nasledovné druhy cookies za nasledovným účelom:

Označenie cookie

Druh cookie

Účel cookie

Zhromažďované údaje

facebook pixel code

reklamný

sledovanie konverzií z
Facebook reklamy

- IP adresa
- krajina
- pohlavie

google analytics

analytický

získavanie štatistických
údajov o užívateľoch webu
Prevádzkovateľa

- IP adresa
- krajina
- pohlavie

hotjar.com

analytický

analýza správania
návštevníkov webstránky
Prevádzkovateľa

- IP adresa
- krajina

luigisbox.com

analytický

analitický nástroj,
ktorý spracúva a vyhodnocuje
vyhľadávanie a výsledky
vyhľadávania vrátane
ich konverzie

- IP adresa
- krajina
- pohlavie

megabooks.sk

nevyhnutný

prihlásenie a odhlásenie
zákazníka

- IP adresa
- e-mailová adresa

megabooks.sk

nevyhnutný

nákupný košík

- meno a priezvisko
– názov firmy
– adresy
– IČO, DIČ, IČ DPH
– e-mailová adresa
– telefónne číslo
– IP adresa

Súbory cookies môže Dotknutá osoba kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke org. Dotknutá osoba môže vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači alebo mobilnom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Postup pre vymazanie cookies je závislý na prehliadači, ktorý používate. Nižšie uvádzame odkazy na postup od poskytovateľov najpoužívanejších internetových prehliadačov:

 1. Google Chrome

 2. Mozilla Firefox

 3. Microsoft Internet Explorer

Práva Dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

[Ďalšie podrobnosti a informácie ohľadom práva na prístup môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (ii) Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; (iii) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

[Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na výmaz môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: (i) Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; (ii) spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

[Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na obmedzenie spracúvania môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu.

[Ďalšie podrobnosti, podmienky a výnimky vo vzťahu k uplatneniu práva namietať môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

[Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na prenosnosť môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s platnými predpismi.

[Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práva na sťažnosť môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.]

Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práv Dotknutej osoby týkajúcich sa spracúvania jej osobných údajov môže Dotknutá osoba získať u Poverenej osoby.

Ďalšie informácie o osobných údajoch

Dotknutá osoba sa môže u Poverenej osoby informovať, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, taktiež, či je Dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj sa môže informovať na možné následky neposkytnutia takýchto údajov.


Alternatívne riešenie sporov

Používateľ ak je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na tejto internetovej stránke, ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a tiež na internetovej stránke SOI.sk, ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Používateľ môže v prípade sporu s poskytovateľom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy umiestnenej na tejto internetovej stránke.

Platby kartou

Pri platbách kreditnou kartou typu Visa/Mastercard je používateľ vždy presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu spoločnosti GP Webpay ako poskytovateľa online platieb resp. pri platbe cez PayPal na zabezpečenú platobnú bránu spoločnosti PayPal. Poskytovateľ osobné údaje používateľa zadané pri platbe nespracúva.