Ochrana súkromia

Pravidlá ochrany súkromia („Pravidlá“)

Všeobecné ustanovenia

Toto je dohoda medzi MEGABOOKS SK, spol. s r.o. („poskytovateľ“) a zákazníkom („používateľ“), ktorá nadväzuje na Všeobecné obchodné podmienky a upravuje pravidlá ochrany súkromia pri používaní internetových stránok megabooks.sk megaebooks.sk („internetové stránky“).

Ako prevádzkovateľ internetových stránok a služieb poskytovaných na internetových stránkach („služba“) sa zaväzujeme chrániť súkromie jej používateľov. Tieto Pravidlá opisujú informácie, ktoré zhromažďujeme za účelom poskytovania našich služieb a ako tieto informácie používame.

Používateľ je povinný si dôkladne prečítať nielen tieto Pravidlá, ale aj ostatné dokumenty, ktoré sa na používanie internetovách stránok vzťahujú (vrátane, avšak nie výlučne, pravidiel, podmienok a ostatných relevantných informácií zverejnených na internetových stránkach) („súvisiace dokumenty“). Pokiaľ používateľ nesúhlasí s Pravidlami, žiadame ho, aby internetové stránky nepoužíval.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto Pravidlá a ostatné súvisiace dokumenty kedykoľvek meniť a doplňovať a pokiaľ tak učiní, bez zbytočného odkladu tieto zmeny zverejní na internetových stránkach. Ak niektoré ustanovenia alebo časti Pravidiel zmenia alebo stratia svoju platnosť alebo účinnosť, nemá to vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení Pravidiel.

Využívanie internetových stránok používateľom nasledujúce po zmene Pravidiel je považované za súhlas používateľa so zmeneným znením Pravidiel.

Registrácia

Registráciou na niektorej z internetových stránok vyhlasujete, že ste si prečítali a súhlasíte s týmito Pravidlami a pri používaní internetových stránok ste nimi právne viazaní.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Pre poskytovanie bezpečných, efektívnych a personalizovaných služieb na našich internetových stránkach spracúvame osobné údaje, ktoré nám umožňujú prispôsobiť naše služby tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Spracúvame iba osobné údaje, ktoré považujeme za nevyhnutné na dosiahnutie tohto účelu.

Pri registrácii vás musíme požiadať o nasledovné údaje: vaše meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a telefón („osobné údaje“). Pri objednávke vás musíme požiadať o nasledovné údaje: vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefón.  Súhlasom s Pravidlami pri registrácii, výslovne a dobrovoľne súhlasíte so zhromažďovaním, spracúvaním a používaním vašich osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z po dobu vášho používania služby podľa týchto Pravidiel, a to bezplatne, avšak vždy máte možnosť neposkytovať určité informácie tým, že sa na internetových stránkach nezaregistrujete.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že osobné údaje spracúvame aj prostredníctvom tretej osoby – doručovateľskej spoločnosti, ktorá zabezpečuje dodanie tovaru a že niektoré osobné údaje z účtovných a štatistických dôvodov uchovávame aj po prípadnom ukončení obchodného vzťahu s používateľom.

Platby kartou

Pri platbách kreditnou kartou typu Visa/Mastercard je používateľ vždy presmerovaný na zabezpečenú platobnú bránu spoločnosti GP Webpay ako poskytovateľa online platieb resp. pri platbe cez PayPal na zabezpečenú platobnú bránu spoločnosti PayPal. Poskytovateľ osobné údaje používateľa zadané pri platbe nespracúva.

Newsletter

V prípade vášho prihlásenia k odberu noviniek (newsletter), nám používateľ udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, t. j. najmä na ponúkanie výrobkov a služieb a zasielanie informácií o usporadúvaných akciách, výrobkoch a o iných aktivitách, a to aj prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle ust. § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Tento súhlas udeľuje používateľ na čas neurčitý a môže ho kedykoľvek bezplatne odvolať.

Účel použitia informácií

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva poskytovateľ osobné údaje používateľa, ktoré mu poskytne pri registrácii a v objednávke, a to za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy, t.j. za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru. Získané osobné údaje poskytovateľ nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám, okrem prípadov uvedených v týchto Pravidlách, napr. v prípadoch, kedy to vyžaduje právny poriadok, najmä ak je to nevyhnutné na ochranu našich práv a oprávnených záujmov alebo práv tretej osoby alebo plnenie zmluvy medzi nami ako poskytovateľom a vami ako používateľom (napr. poskytnutie údajov prepravcovi na účely dodania tovaru) a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Osobné údaje, ktoré získavame pri registrácii, slúžia tiež na vašu identifikáciu, vytvorenie vášho účtu a za účelom poskytovania našich služieb ponúkaných prostredníctvom internetových stránok a na zlepšenie kvality služieb.

Zabezpečenie

Používame štandardné bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona za účelom ochrany osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, avšak vzhľadom na povahu služby, žiadna metóda prenosu cez internet, alebo spôsob elektronického ukladania nemusí byť úplne bezpečná. Preto, aj keď sme prijali všetky primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti vašich informácií, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Opravy a aktualizácie vašich osobných údajov

Ste povinní udržiavať vaše osobné údaje aktuálne. Za účelom kontroly a aktualizácie vašich osobných údajov sa prosím prihláste do vášho účtu a vykonajte potrebné zmeny, alebo nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu.

Cookies

Považujeme za potrebné jasne a presne vás informovať o účele cookies a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón, ...), ktoré pri používaní internetových stránok využívate.

Ak chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúkajú naše internetové stránky, vaše zariadenie musí mať povolené tzv. cookies, nakoľko niektoré funkcie internetových stránok môžeme poskytovať len za využívania cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú stiahnuté do vášho zariadenia, keď používate internetové stránky. Internetová stránka môže načítať tieto súbory cookie z vášho internetového prehliadača zakaždým, keď ju používate, a tak vás môže rozpoznať a zapamätať si vaše preferencie a nastavenia. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení.

Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu internetových stránok ako aj prvkov na nich zobrazených a tiež nám pomáhajú pri overovaní vašej totožnosti v prípadoch, ak je to potrebné. Poskytujú nám cenné údaje o pohybe, činnostiach a správaní sa používateľov na internetových stránkach (napr. čo si používateľ vložil do nákupného košíka, aký tovar si prezeral, ako sa na internetové stránky dostal a pod.). Slúžia nám pre lepšie cielenie vyhľadávania a zjednodušenie používania elektronického obchodu a jeho funkcií.

Dodávame, že väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z vášho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookies tretej strany), alebo varovať vás pred tým, ako je cookie uložený na vašom zariadení. Vezmite prosím na vedomie, že ak sa rozhodnete blokovať všetky cookies, naše internetové stránky nebudú fungovať tak, ako bolo zamýšľané, a nebudete ich môcť naplno využívať alebo pristupovať k mnohým funkciám, ktoré poskytujú. Ak ste si zablokovali všetky cookies a chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré internetové stránky ponúkajú, budete musieť cookies povoliť. Môžete tak urobiť vo vašom internetovom prehliadači.

Vaše práva

Máte práva uvedené v § 28 až 30 zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z., najmä právo na základe písomnej žiadosti od nás vyžadovať: (a) potvrdenie, či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané, (b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z.z.; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona č. 122/2013 Z.z. ste oprávnení oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, (c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali vaše osobné údaje na spracúvanie, (d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (f) likvidáciu vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, (g) likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, a (h) blokovanie vašich osobných údajov.

Alternatívne riešenie sporov

Používateľ ak je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na tejto internetovej stránke, ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a tiež na internetovej stránke SOI.sk, ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Používateľ môže v prípade sporu s poskytovateľom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy umiestnenej na tejto internetovej stránke.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Pravidiel je používateľom k dispozícii e-mailová adresa poskytovateľa info@megabooks.sk.

12 576 016
kníh
2 237 753
e-kníh
Práve toľko titulov máme v ponuke
Osobný odber zdarma v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach
Doprava nad 50 Eur zdarma
Darčekové balenie kníh zdarma
Najväčšia knižná ponuka na slovenskom internete

Akceptujeme

PayPal Visa Visa Electron Maestro Mastercard
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii obsahu a analýze návštenosti súbory cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" k tomu udelujete súhlas. Pokiaľ nesúhlasíte, nebudeme žiadne súbory cookies okrem tých nevyhnutných počas Vašej návštevy ukladať a nijak používať. Konkrétne informácie o spracovaní osobných údajov, súboroch cookies a o tom, ako ich používame, nájdete tu.
Súhlasím Nesúhlasím